{مطلب جدید} دم فشار قوی

تولید دم فشار قوی، (فشار 200 الی 900 میلی متر آب ) کوبل مستقیم و غیرمستقیم با قدرت تخلیه 500 الی 50000 مترمکعب در ساعت