{مطلب جدید} هواکش مرغداری

این نوع از هواکش ها، در سالن های پرورش طیور و مرغداری ها جهت تعدیل هوا مورد استفاده قرار می گیرد.