{مطلب جدید} هواکش گلخانه

این نوع از هواکش ها، معمولا برای ایجاد سرمایش و همچنین جهت تخلیه رطوبت و اکسیژن در گلخانه ها استفاده می شود.